بایگانی برچسب: بسته بندی کارتن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

کانون تبلیغات چاپ اول

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ نمی ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ، ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﺳﻬﻢ بیشتر ﺑﺎزار ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪی، واﮐﻨﺶ سریع ﺑــﺎزار، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮزﯾــﻊ، متمرکز ﺑﺮ درک مصرف ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ […]

تاریخچه بسته بندی با کاغذ و مقوا

کانون تبلیغات چاپ اول

صنعت بسته بندی صنعت بسیار بسیار بزرگ می‌باشد و دستگاه‌های بسیاری تحت تاثیر این صنعت به وجود آمده اند که از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به دستگاه چسب زن ‌،دستگاه تاریخزن ،دستگاه جت پرینتر ،دستگاه وکیوم ،دستگاه بسته بندی پیلوپک اشاره کرد. پس با ادامه این مقاله جذاب و کارآمد با کاروپک همراه باشید تا […]