مهر ژلاتینی پرستاری طرح مستطیل ۹۹۶۱0۱۰۴

35,000 تومان

واحد کلیشه،پلاک و تابلو کانون تبلیغات چاپ اول | مهر ژلاتینی مستطیلی پرستاری ؛ ویژه پرستاران محترم | نام و نام خانوادگی ، نام دانشگاه و بیمارستان ، شماره نظام پرستاری و سمت پرستار | کد طرح : مستطیل ۹۹۶۱۱۰۴

مقایسه