بایگانی ماه: اسفند 1397

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

کانون تبلیغات چاپ اول

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ نمی ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ، ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﺳﻬﻢ بیشتر ﺑﺎزار ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪی، واﮐﻨﺶ سریع ﺑــﺎزار، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮزﯾــﻊ، متمرکز ﺑﺮ درک مصرف ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ […]

تاریخچه بسته بندی با کاغذ و مقوا

کانون تبلیغات چاپ اول

صنعت بسته بندی صنعت بسیار بسیار بزرگ می‌باشد و دستگاه‌های بسیاری تحت تاثیر این صنعت به وجود آمده اند که از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به دستگاه چسب زن ‌،دستگاه تاریخزن ،دستگاه جت پرینتر ،دستگاه وکیوم ،دستگاه بسته بندی پیلوپک اشاره کرد. پس با ادامه این مقاله جذاب و کارآمد با کاروپک همراه باشید تا […]

تبلیغات چیست؟؟

کانون تبلیغات چاپ اول

دکتربوریس دابلیوبکر استاد دانشگاه تجارت ، دانشگاه اورگون اشاره: دانش تبلیغات به عنوان یک علم جدید، عمری کمتر ازیک قرن دارد. از زمانی که این دانش وارد حوزه تدریس و تحقیق دردانشگاه ها شد، تعاریف متفاوتی برای آن تدوین گردیده است. وجه مشترک همه این تعاریف، « تلاش برای شناساندن کالاو خدمت به مخاطبان و […]

تاثیر گرافیک در تبلیغات

کانون تبلیغات چاپ اول

گرافیک در تبلیغات دارای تاثیر چشم گیری می باشد به گونه ای که می توان آن را به یکی از بخش های اصلی معرفی نمود. تبلیغات موثر شامل بخش های مختلفی می باشد که از جمله می توان به رنگ، طرح، متن های انتخابی و گرافیک به کار رفته اشاره نمود. تمامی این اوامر گفته […]