درجات کاغذ و مقوا Paper and Board Grades ترجمه جلد ۱۸ از سری کتاب های ۱۹ جلدی خمیر و کاغذ نویسنده : هاننا پاولاپورا ترجمه: مهندس کامل یعقوبی تهیه و تنظیم برای انتشار: پژمان رضایتی چرانی ﻣﻘﺪﻣﻪ داﻧﺶ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠـﯽ و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ […]

ادامه مطلب

درجات کاغذ و مقوا Paper and Board Grades ترجمه جلد ۱۸ از سری کتاب های ۱۹ جلدی خمیر و کاغذ نویسنده : هاننا پاولاپورا ترجمه: مهندس کامل یعقوبی تهیه و تنظیم برای انتشار: پژمان رضایتی چرانی ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑﻄـﻮر […]

ادامه مطلب