درجات کاغذ و مقوا

کتاب درجات کاغذ و مقوا – بخش دوم

درجات کاغذ و مقوا
Paper and Board Grades
ترجمه جلد ۱۸ از سری کتاب های ۱۹ جلدی خمیر و کاغذ
نویسنده : هاننا پاولاپورا
ترجمه: مهندس کامل یعقوبی
تهیه و تنظیم برای انتشار: پژمان رضایتی چرانی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

داﻧﺶ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠـﯽ و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن داﻧﺶ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ در آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎزار، ﺑﺮآورد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﯿﻦ و در ﮔﺮدآوری و ﺗﺎﻟﯿﻒ آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ، ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺷﺮح ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم، وﺟﻮد ﻧـﺪارد.سیستم های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺋﻮ CEPI اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺸﺎوران و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد : ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ وزن ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.ﺣﺘـﯽ در ﻫـﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وارد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻼوه در آﻧﺠﺎ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﯾﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘـﻮا از ﻧﻈـﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ، آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ژاﭘﻦ وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻢ در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻢ در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻧـﻮاع ﮐﺎﻏـﺬ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺒﺎر و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﯽ و ﭼﺎپ ﮐﺮدن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻤﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ روﮐﺶ ﮐﺎری ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻄﺢ ﺑه ﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن، اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد.

اﺧﯿﺮا ﯾﮏ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮور و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی از اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد . ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ در ﻣﻮردﺗﻌﺪادی از اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺬف وﺗﻨﻬﺎ اﺷـﺘﺮاﮐﺎت ﻣﻬـﻢ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا اﻧﻮاع اﯾﻦﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻤﺘﺎزی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎری، ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ درﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻬـﺎﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﺎ ﻃﻊ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ، در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮآورد اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﻮاد اوﻟﯿـﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮای ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏـﺬﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿـﺰ ﺑﻄـﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ، در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح داده ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی در ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠﯽ اروﭘﺎﯾﯽ دارد و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ، اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﭼﺎپ و ﺗﺤﺮﯾﺮ
  • ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﻘﻮا
  • ﺗﯿﺸﻮ (دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی)
  • ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ (ﺧﺎص)

ﻫﺮدﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ و زﯾﺮﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. کاغذهای خط-هوا (air-laid) ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﺷﺮح داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮاﺑﻖ ازﻧﻈﺮﺧﻮاص ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸـﺪه ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ، اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد، اﮔﺮﭼـﻪ ﻫﺪف ﮐﺘﺎب ورود ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺴﺖ.

در آﺧﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮب و ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺑﯿﻨﺶ و دراﯾﺖ آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﮐﺎر وﯾﺮاﺳﺘﺎر را ﻫﻢ دﻟﭽﺴﺐ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اتانمی ، ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۰۰

ﻫﺎﻧﻨﺎ ﭘﺎوﻻﭘﻮرا

پایان بخش دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.