درجات کاغذ و مقوا

کتاب درجات کاغذ و مقوا – بخش اول

درجات کاغذ و مقوا
Paper and Board Grades
ترجمه جلد ۱۸ از سری کتاب های ۱۹ جلدی خمیر و کاغذ
نویسنده : هاننا پاولاپورا
ترجمه: مهندس کامل یعقوبی
تهیه و تنظیم برای انتشار: پژمان رضایتی چرانی

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی

ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑﻄـﻮر ﺷـﮕﺮف و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﻤﻪ ﺳـﻄﻮح ﮐﺎﻏﺬﺳـﺎزی اﺗﻔـﺎق ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎم، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ،اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻣﮑﺎن اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﺮای ﺧﻄـﺎ و ﯾـﺎ ﺑـﺪﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﻣﺪرن، ﺑـﺪون ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ و رﻫﺒـﺮی ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ء ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی زﯾـﺎد، از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ، ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺖ، اﻣﮑﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺧﻮاص ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺮﺳـﺎزی و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎیﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده و ﻣﺤﺘﻮی ﺗﻌﺪادی از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣـﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل، وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﻫـﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و در اداﻣﻪ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮل، ﺿـﺮوری ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؛ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎزی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ . ﮐﺎﻏـﺬ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت دارد و در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ. ﮐﺎﻏﺬ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دوﺳﺖ دار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ، ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﮑـﺎر ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار و روش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ، راه ﺣﻞ ﻫـﺎ ﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻗﺒﻼ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﺎﻏﺬﺳـﺎزی را ﭼـﺎپ ﮐـﺮده اﻧـﺪ.آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎپ، اﺧﯿﺮا در دﻫﻪ ۸۰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا، اﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺮی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺮی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ازاﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻋﻠـﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﯾـﮏ رﺳـﺎﻟﻪ آﮐادﻣﯿـﮏ و درﻫﻤﺎن ﺣﺎل، ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ، ﻧﯿﺎزﻫـﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز، ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ۱۹ جلدی می باشد که به صورت CD-Rom نیز در دسترس است.

وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺪ، ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑـﺮای ﻣﺴـﺎﻋﺪت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺮورت داﺷﺖ.Tappi ﺷﺮﯾﮏ و ﯾﺎر ﺣﺘﻤﯽ و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد; ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ  اﯾﻨﮑﻪدر زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در ﻣﻮرد ﺧﻤﯿﺮ و ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌـﺎل اﺳﺖ. Tappi اهمیت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﻮرا درﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧـﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳـﺮی ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎ، ﻓﻨﻼﻧـﺪی ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ Tappi ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻠﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ آﻣـﺎده ﻧﻤـﻮد .آﻗـﺎی “ﺑﺮﯾﺎن آﺗﻮد” ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﺮیاز ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮد. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺗﻮان درون ﻣﺎﯾﻪ او از روی ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺎ از Tappi و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ارزش آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد Tappi ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ در اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و اﺻﻼح اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎﻻی ﺳﺮاﺳـﺮ اﯾـﻦ ﺳـﺮی از ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎ ﺑـﺎ ارزش ﺑـﻮد، ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﺷﻮد .ﭘﺮوژه اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .اﻧﮕﯿﺰش آﻧﻬﺎ، ﻏﯿﺮت و ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﯾﮏ زﻣـﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻤﻮﻗﻊ، ﮐﺎر ﻣﺎرا آﺳﺎن و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎرآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ. ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽ داﻧـﯿﻢ از رﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻓﻨﻼﻧـﺪی – آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﻌﻨﯽ FAPET ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای درﺳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷـﺘﻨﺪ ، ﺳﭙﺎﺳـﮕﺬاری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .

ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر وﯾﮋه ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺧﺎﻧﻢ “ﻣﺎری ﺑﺎرک” ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻧﺠـﺎم ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺑﺮدﺑﺎری و ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ او در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻻزم اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﭘـﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

 • ﺷﺮﮐﺖ آﻟﺴﺘﺮوم
 • اﺳﺘﻮرا اﻧﺴﻮ اوﯾﺞ
 • ﮐﻤﯿﺮا اوی
 • ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺴﺎ-ﺳﺮﻻ
 • ﻣﺘﺴﻮ اوﯾﺞ
 • ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺴﯿﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود
 • ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﻔﻠﺖ
 • ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﻦ- ﯾﻮ-ﭘﯽ-ام

ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺰودی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در دﺳـﺘﺎن ﺗﻌـﺪاد ﺑـﯽ ﺷـﻤﺎری از داﻧـﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﺎﻏﺬ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .ﻟﺬا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ، ﻓﺮم CD-Rom آن ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه در  اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﭙﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻮارد آن را ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه

 • ﻫﺎآرﻻ
 • آﻧﻮﻣﺎﯾﺠﺎ
 • ام .اس ﺳﯽ Tech
 • MBA
 • رﺋﯿﺲ وﯾﺲ Vice
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺴﻮ
 • ﮐﯿﻤﺎری
 • اﯾﻮﺗﯽ
 • ام .اس ﺳﯽ Econ
 • وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺮﯾﻼﻧﺲ
 • ﮐﯿﻮی راﻧﺘﺎ
 • آرای
 • دی .اس ﺳﯽ Tech
 • مدیر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 • ﻣﺘﺴﺎ-ﺳﺮﻻ آﺟﯽ
 • ﻣﯿﻨﺎﻧﺪر
 • ﭘﺎﺋﻮل اوﻟﻮف
 • ام .اس ﺳﯽ Tech
 •  رﺋﯿﺲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اوی ای ﺑـﯽ
 • POM ﻧﯿــﺎﻣﯽ
 • ﺗــﺎﭘﯿﻮ
 • ام .اس ﺳــﯽ Tech
 • مدیر R&D واﻟﮑﯿﺴــﺎﻓﺖ
 • ﭘﺎﺋﻮﻻﭘﻮرا
 • ﻫــﺎﻧﯿﻮ
 • دی.اس.سی Tech
 • اﺳﺘﺎد
 • ﺑﺨﺶ اداره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﮕﻠﯽ
 • ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻏﺬ
 • داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ

پایان بخش اول

2 دیدگاه برای “کتاب درجات کاغذ و مقوا – بخش اول

  • Avatar
   polaris گفته:

   آقای دکتر رضایتی جان سلام
   بسیار خرسند هستم که به سایت ما سر زدید
   بخش هایی از کتاب را برای مطالعه علاقه مندان قرار دادیم
   البته اگر به تشخیص شما صحیح نمی باشد حذف می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.