کانون تبلیغات چاپ اول

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ نمی ﮐﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وﻇﯿﻔﻪ و ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ، ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﺳﻬﻢ بیشتر ﺑﺎزار ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪی، واﮐﻨﺶ سریع ﺑــﺎزار، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮزﯾــﻊ، متمرکز ﺑﺮ درک مصرف ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ) ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﻃﺮح ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺖ. ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷــﻮد، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت الکتروﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻓﺮوش (EPOS) ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ را نمایان ﺳﺎزد . ارزش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮوش و ﻣﯿﺰان ﺳﻮد دﻫﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ نمود .

ﺳــﻬﻢ ﺑــﺎزار ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨــﺶ ﻣﻠﯽ) و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای) ﻗﺒﻞ از ﻃراﺣﯽ ﻣﺠﺪد، ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳــﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک اﻓﺰاﯾﺶِ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺎﺑﺖ آن، دوﺑﺎره اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای صرفهﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽِ ﻣﺠﺪد ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷﻮد.ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن بیشتر را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آﯾﻨﺪه ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ نمایش ﻣﺤﺼﻮل را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷــﻮد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دزدی در ﻓﺮوﺷــﮕﺎه و ﯾﺎ اﺗﻼف ﻣﺤﺼﻮل در ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠــﺎم داد ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ مصرف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺮداﺷــﺘﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن را ﺧﺮاب ﮐﺮده و آن را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

کانون تبلیغات چاپ اول

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪ و ﺳــﻠﯿﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ وﻇﯿﻔــﻪ ی ﻃﺮاح، ﺧﻠﻖ راه ﺣﻠﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾــﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ سرعت و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﯾﮏ ﺷــﯿﻮه ی ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮش ﻣﺪت ﻫﺎ زﻣﺎن ببرد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ی زﯾﺎدی صرف ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮔﺮدد، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴــﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ سریع و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ارزش اش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮلِ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد. ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ نمی ﺷﻮﻧﺪ، زﯾﺮا ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ آن ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎص، ﺑﺴــﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳــﺖ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮصِ ﺗﺠﺎرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷــﯽ، ﻣﻌﯿﻮب اﺳــﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ را آﺷــﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ شمارش درﺳﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ) ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﮑﺴــﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.

ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺎر دﺷــﻮاری اﺳــﺖ. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد در ﻓﺮوش و ﺗﻮزﯾﻊ، ضروری اﺳــﺖ.همانطور ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺑﺘﮑﺎرات ارﺗﻘﺎء ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد. ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻼش ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺠﺮب و ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷــﻮد . اﯾﻦ ارزش ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ راه ﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑــﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت مصرف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً، ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﻣﯿﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺧﻮدِ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﭼﻨﯿﻦ شرایطی، ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺳــﺘﻘﻼل ﺧﻮد دﺳــﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸــﱰی و ﻫﻤﺮاه ﺷــﺪن ﺑﺎ او، ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ آن ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه ، ثمربخشی ﻃﺮاﺣــﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣﺪاﻓــﻊ ﻗﺪرتمندی ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮاﺣــﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ سرمایه ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.

Lippa Pearce (ﻟﯿﭙﺎﭘﯿــﺮس) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن دﯾﮕﺮ، روی ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳــﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ دوره ی ﺑﺎزدﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد.

Martyn Denny (ﻣﺎرﺗﯿــﻦ دﻧــﯽ ) ، ﻣﺪﯾــﺮ ﻓــﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﯽ ﴍﮐﺖ Aqualisa (آﮐﻮﻟﯿﺴــﺎ) ، در ﮐﺘــﺎبThe design council’s facts and” “figures ، در ﻣﻮرد ﺗﻠﻘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سرﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

اﮔﺮ ﺗﺼﻮرﺗﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽِ ﺧﻮب، ﮔﺮان اﺳﺖ، ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ارزد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.